Oude Moerstraatsebaan 18, 4614RP, Bergen op Zoom
0164 700 244

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

KATOENENTASBEDRUKKEN.NL IS ONDERDEEL VAN VIPRINTA BV

 • 1 Algemeen

Uw contractpartner voor alle bestellingen in het kader van dit online-aanbod is Viprinta BV gevestigd aan de Oude Moerstraatsebaan 18 in Bergen op Zoom (KVK 88695751), hierna te noemen “Viprinta” aan de klant geschieden op basis van de onderstaande algemene voorwaarden. Deze liggen ten grondslag aan alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Viprinta en de klant en gelden voor de gehele duur van de zakelijke relatie. Daarmee in strijd komende of daarvan afwijkende algemene voorwaarden van de koper zijn alleen dan van toepassing, indien Viprinta deze schriftelijk heeft aanvaard.

 

 • 2 Verantwoordelijkheid voor het online-aanbod

1) D.m.v. het platform van Viprinta zijn twee soorten shops beschikbaar. Enerzijds shops, die door  Viprinta zelf vormgegeven en geëxploiteerd worden ( Viprinta-Shops) en anderzijds shops, die door onafhankelijke shop-exploitanten vormgegeven en geëxploiteerd worden (Partner-Shops). In elke shop wordt kan via een Eigen Pagina (Open je Winkel) informatie over de exploitant van die shop ingegeven.
2)  Viprinta is in zijn geheel verantwoordelijk voor de in een ( Viprinta-shop) aangeboden artikelen en motieven en de vormgeving van de shop.

(3) Voor de in een (Partner-shop) aangeboden artikelen en motieven en de vormgeving van de shop alsmede de reclame voor de aangeboden artikelen is uitsluitend de shop-exploitant zelf verantwoordelijk. Viprinta kan uitdrukkelijk niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van deze shop-exploitanten, voor zover deze niet overeenkomen met de regelingen van deze algemene voorwaarden en/of de regelingen van de  Viprinta shop-exploitanten AV staan. Dat geldt met name in het geval dat shop-exploitanten in strijd handelen met hun verplichting om bij het sluiten van contracten met hun klanten in hun shops uitsluitend gebruik te maken van deze algemene voorwaarden van Viprinta

 

 • 3 Koopovereenkomst

1) De op deze pagina vermelde “Aanbiedingen” zijn een vrijblijvende uitnodiging aan de klant om bij  Viprinta te bestellen.

2) Door het versturen van het op internet ingevulde bestelformulier geeft de klant bindend aan op het aanbod in te gaan en aldus een koopovereenkomst c.q. productie-overeenkomst af te sluiten. Voor het uiteindelijke versturen heeft de klant op een overzichtspagina de mogelijkheid om de juistheid van de gegevens te controleren en desgewenst te corrigeren. Voor de bestelprocedure kan op dit moment worden gekozen uit onderstaande talen: Nederlands.

Daarop stuurt Viprinta de klant per e-mail een bestelbevestiging en controleert het aanbod op de juridische en daadwerkelijke uitvoerbaarheid, in het bijzonder op een mogelijke inbreuk op de auteursrechten van derden. De orderbevestiging kan niet worden gezien als leveringsbevestiging, maar is uitsluitend bedoeld om de klant te informeren omtrent het feit dat de bestelling bij Viprinta is binnengekomen. De overeenkomst komt pas tot stand wanneer Viprinta het bestelde product naar de klant heeft verzonden. De details van de bestelling kunnen tevens online onder www.viprinta in het gebruikersprofiel onder (Je Bestellingen) worden bekeken.

3) In verband met Paragraaf:2 (3) is het voor  Viprinta als platformaanbieder niet mogelijk bij alle door klanten of shop-exploitanten gemaakte drukmotieven van tevoren te controleren of daarmee eventueel inbreuk wordt gemaakt op bestaande rechten.  Viprinta heeft het recht om binnengekomen bestellingen binnen de wettelijke aanvaardingstermijn te weigeren, indien in het kader van het bestelproces bekend wordt of de verdenking ontstaat, dat door een drukmotief de rechten van derden of wettelijke voorschriften worden geschonden.
4) Het afsluiten van de koopovereenkomst gebeurt onder voorbehoud dat Viprinta zelf tijdig en volledig door leveranciers worden beleverd. Dit voorbehoud geldt niet in het geval van kortstondige leveringsproblemen of wanneer Viprinta verantwoordelijk is voor het niet leveren, in het bijzonder wanneer Viprinta nalaat, om tijdig voor een alternatief te zorgen. De klant wordt onmiddellijk in kennis gesteld van het niet beschikbaar zijn van het product. Wanneer de klant reeds heeft betaald, wordt dit terug betaald.

5) De producten die worden aangeboden worden op maat gedrukt, hierdoor kunnen wij de bestelde producten niet terug nemen. Uiteraard worden productie fouten hersteld. Uiteraard kunt u altijd contact opnemen met onze support afdeling, om een oplossing te vinden mocht dit toch voor komen.
6) Producten, maten of kleuren die besteld zijn maar niet meer leverbaar zijn, omdat deze niet meer in het assortiment zitten, word een alternatief voor aangeboden. Denkende aan een andere kleur, maat of geheel ander artikel. Kan hier geen keuze uit worden gemaakt, dan word het totaal bedrag van de artikelen die niet meer leverbaar zijn geretourneerd.

7)  Viprinta behoud altijd het recht om een order die geplaatst en voldaan is altijd nog te weigeren/annuleren.

8) Bij annulering van een order worden geen kosten in rekening gebracht, dit alleen als het binnen 8 uur na het plaatsen van de order word aangegeven. Na 8 uur word er 20% van het totaal bedrag in rekening gebracht.

9) De koopverenkomst is rechtsgeldig na akkoord van proefdruk en/of offerte en kan achteraf niet gewijzigd worden.

 

 • 4 Levering/verzending

1) Het bestelde wordt in principe binnen 4 a 5 werkdagen verzonden, nadat de bestelbevestiging door de klant is ontvangen. Leveringstermijnen en levertijden zijn uitsluitend bindend, indien deze door Viprinta uitdrukkelijk en schriftelijk als zodanig zijn bevestigd.
2) De levering wordt uitgevoerd door een door Viprinta gekozen expediteur. De klant is porto verschuldigd, die afhankelijk kan zijn van de waarde van de bestelling en de plaats waar moet worden geleverd.
3) Viprinta is niet aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigingen van de verzonden producten. Indien vast is komen te staan dat Viprinta toch aansprakelijk is voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid gemaximaliseerd tot het orderbedrag. Ook is Viprinta niet verantwoordelijk voor eventueel geleden leed bij vertraagde levering dit door Viprinta of door derden.

4) Bij levering van speciaal bedrukte artikelen houden wij ons het recht voor een meer – of minderlevering van ca. 10% te leveren; de koper is steeds verplicht deze meer – of minderlevering volledig af te nemen en te betalen. Tevens wordt benadrukt dat offertes voor speciaal te bedrukken artikelen steeds vrijblijvend zijn en uitsluitend betrekking hebben op de aangevraagde hoeveelheid zodat bij het bestellen van een kleinere hoeveelheid de prijs dien overeenkomstig wordt aangepast.

 

 • 5 Prijzen

1) Voor klanten uit de EU-landen zijn de aangegeven prijzen eindprijzen. Deze prijzen zijn inclusief de verschuldigde belastingen, in het bijzonder de BTW. Verzendkosten worden afzonderlijk in rekening gebracht en apart op deze factuur vermeld. Het leveringsadres is doorslaggevend.
2) Voor klanten van buiten de EU zijn alle aangeboden prijzen nettoprijzen. Het leveringsadres is doorslaggevend. Indien overeenkomstig wettelijke bepalingen in het land van de ontvanger BTW moet worden betaald, moet dit bij ontvangst van de levering extra worden betaald. Bovendien kunnen invoerrechten verschuldigd zijn, die de klant bij ontvangst van de producten extra moet betalen.
3) De klant is verzendkosten verschuldigd, die afhankelijk kunnen zijn van de waarde van de bestelling en de plaats waar moet worden geleverd.

4) Koopprijs en verzendkosten moeten onmiddellijk zonder aftrek worden voldaan.

 

 • 6 Betaling

1) De betaling kan in de vorm van I-Deal betaalmogelijkheden plaatsvinden. Viprinta heeft het recht om de keuzemogelijkheden van de betalingswijze waartussen een klant kan kiezen, afhankelijk van de waarde van de bestelling, de regio waarnaar de zending moet worden verstuurd of andere zakelijke criteria, te beperken.
2) Wanneer de door de klant gekozen betalingswijze, ondanks de contractuele uitvoering door Viprinta, in het bijzonder wanneer betaling door een tekort op de rekening van de klant of door het opgeven van onjuiste gegevens niet kan worden uitgevoerd, is de klant verplicht om Viprinta of de door Viprinta met de afwikkeling belaste derden de hierdoor ontstane meerkosten te betalen.

 1. a) Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting door de klant, heeft Viprinta het recht haar vordering in handen te geven van een incassobureau en de voor de betaling noodzakelijke persoonsgegevens aan deze derde partij door te geven. De kosten hiervoor zijn altijd op rekening van de klant.
 2. b) Wanneer derden bij de afwikkeling van de betaling worden ingeschakeld, wordt de betaling ten opzichte van Viprinta pas dan geacht te zijn voldaan, als het bedrag conform de overeenkomst aan de derde partij ter beschikking is gesteld, zodat de derde partij daarover zonder enige beperking kan beschikken.

 

 • 7 Eigendomsvoorbehoud

1) De producten blijven eigendom van Viprinta totdat alle openstaande vorderingen aan Viprinta zijn voldaan. Indien de klant een ondernemer in de zin van ABW, blijft Viprinta eigenaar van alle leveringen tot alle vorderingen uit deze zakelijke relatie zijn voldaan.
2) De klant is verplicht om de producten, totdat die in zijn eigendom zijn overgegaan, zorgzaam te behandelen.

 

 • 8 Garantie

1) Opgaven, tekeningen, afbeeldingen, technische gegevens, omschrijvingen van gewichten, afmetingen en vermogen, die in folders, catalogi, mailing, advertenties of prijslijsten zijn opgenomen, hebben een puur informatief karakter. Viprinta kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de juistheid van deze gegevens. Uitsluitend de in de opdrachtbevestiging vermelde opgaven zijn doorslaggevend ten aanzien van de soort en de omvang van de levering.
2) Wanneer er sprake is van een gebrek dat onder de garantie valt, is de klant in het kader van de wettelijke bepalingen gerechtigd, om te verlangen dat het gebrek wordt verholpen, de overeenkomst nietig te verklaren of een korting op de aankoopprijs te verlangen.
3) Viprinta is niet aansprakelijk voor een product die schade heeft opgelopen door gebruik, wassen in welke vorm dan ook of waterschade.
4) Indien in geval van gebreken producten terug worden gestuurd, zal Viprinta tevens de portokosten voor haar rekening nemen.
5) Naar de huidige stand der techniek kan niet worden gegarandeerd dat de uitwisseling van gegevens via het internet foutloos verloopt en/of te allen tijde mogelijk is. Derhalve kan Viprinta niet aansprakelijk worden gesteld voor de ononderbroken beschikbaarheid van het online-aanbod.
6) De aanspraken van de klant op garantie zijn gebonden aan de voorwaarde, dat deze, indien de klant een ondernemer is, zijn verplichte controle- en reclameringsverplichtingen overeenkomstig ABW.
7) De verjaringstermijn van garantie-aanspraken voor de geleverde producten bedraagt 2 weken vanaf het moment dat de producten zijn ontvangen.
8) Bij leveringen dient een tolerantie van de in de sector gebruikelijke 10% meer of minder aan bestelde goederen te worden aanvaard. Hieronder vallen ook misdrukken en bij de productie verkeerd gebrekkig bedrukte producten.

 

 • 9 Beperking van de aansprakelijkheid

1) De aansprakelijkheid van  Viprinta is voor het overige afhankelijk van de wettelijke voorschriften, voor zover in deze algemene voorwaarden niets anders is bepaald.  Viprinta is onbegrensd verplicht tot het betalen van een schadevergoeding, ongeacht op welke rechtsgrond dat is gebaseerd, bij opzet en grove nalatigheid. Bovendien is  Viprinta onbegrensd aansprakelijk bij gewone nalatigheid voor schade ontstaan door dodelijk of lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid. In geval van gewone onachtzaamheid en de schending van een wezenlijke verplichting uit de overeenkomst (kardinale verplichting) is de aansprakelijkheid van  Viprinta beperkt tot vergoeding van voorzienbare schade die typisch is voor een dergelijk geval.
2) Voor zover de aansprakelijkheid van  Viprinta in deze algemene voorwaarden mocht zijn uitgesloten of beperkt, geldt dat eveneens voor de persoonlijke aansprakelijkheid voor schadevergoeding van de employ’s, werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en assistenten van  Viprinta

 

 • 10 Recht tot herroeping

Goederen die besteld zijn uit onze Textiel groothandel, of op maat gedrukt zijn kunnen NIET geretourneerd worden, ook pasmodellen niet. Aangeboden goederen worden geweigerd en geretourneerd op uw kosten. Al deze leveringen zijn definitief.

1) Recht tot herroeping
Indien u consument bent in de zin van het burgelijk wetboek (ABW), kunt u uw verklaring op basis waarvan de overeenkomst tot stand is gekomen binnen twee weken zonder opgaaf van redenen schriftelijk (bijv. per brief, fax of e-mail) of indien het product u voor het verstrijken van deze termijn wordt geleverd – door het terugzenden van het product herroepen. De termijn begint te lopen nadat u deze instructie schriftelijk heeft ontvangen, echter niet eerder dan nadat de producten bij de ontvanger zijn aangekomen (bij herhaaldelijke levering van gelijksoortige producten niet alvorens de eerste deellevering is aangekomen) en evenmin alvorens wij hebben voldaan aan onze informatieverplichtingen. Voor inachtneming van de termijn voor herroeping volstaat het de herroeping of het product voor het verstrijken van de termijn op te sturen. De verklaring van herroeping of de terugzending van de producten dient te worden verstuurd naar: Viprinta, Oude Moerstraatsebaan 18,
4622 AH Bergen op Zoom of per e-mail aan: info@viprinta.nl.
Dit herroepingsrecht bestaat niet bij overeenkomsten met betrekking tot de levering van producten die  Viprinta op basis van specificaties van de klant heeft vervaardigd, of die duidelijk op persoonlijke behoeften van de klant zijn toegesneden. Dat geldt met name voor producten die met motieven (teksten of motieven) naar wens van de klant worden bedrukt. Het is de klant bekend dat hij Viprinta bij bestelling van zulke producten een concrete opdracht geeft tot het vervaardigen van de bedoelde producten.

2)Gevolgen van de herroeping
In geval van een rechtsgeldige herroeping dienen de over en weer geleverde prestaties te worden teruggegeven en eventueel genoten voordelen (bijv. rente) te worden afgestaan. Indien u de ontvangen prestatie geheel of ten dele niet of slechts in verslechterde toestand kunt teruggeven, dient u ons de waardevermindering dienovereenkomstig te vergoeden. Indien het gaat om goederen die u ter beschikking zijn gesteld, geldt dit niet, indien de verslechtering uitsluitend te wijten is aan het controleren ervan – zoals dat bijvoorbeeld ook in een winkel mogelijk zou zijn geweest. Voor het overige kunt u de vergoedingsplicht voor waardevermindering op grond van verslechtering door het in gebruik nemen van de goederen overeenkomstig zijn bestemming vermijden, door de goederen niet als uw eigendom in gebruik te nemen en alles na te laten waardoor de waarde wordt verminderd. Goederen die als pakket kunnen worden verzonden dienen voor ons risico te worden teruggestuurd. U dient de kosten voor terugzending te dragen. Verplichtingen tot restitutie van betalingen moeten binnen 30 dagen worden voldaan. Voor u begint de termijn te lopen met verzending van uw herroepingsverklaring of de goederen, voor ons met de ontvangst daarvan.

3)  Leveringen, verzendingen en risico’s

De goederen worden ongeacht het gekozen vervoermiddel vervoerd in de Benelux voor rekening en risico van de klant. Buiten de Benelux worden extra vervoerskosten aangerekend aan de koper. Bij schade dient de klant zijn rechten te laten gelden ten opzichte van de vervoerder, zonder dat hij daarbij, om welke reden dan ook, de betaling van de facturen kan weigeren, verminderen of uitstellen. De klant is geheel verantwoordelijk voor elke bestelling geleverd aan een derde en dient vóór definitieve aflevering aan de vervoerder kwaliteit, hoeveelheden en maten te controleren of te laten controleren, evenals eventuele veranderingen, zeefdrukken of borduursels.

 

 • 11 Auteursrechten op drukdesigns, vrijwaring van aansprakelijkheid
  1) Indien de klant een eigen motief aanlevert, of op enige andere wijze invloed uitoefent op het product (tekstpersonalisatie), geeft de klant ten opzichte van Viprinta de verzekering dat op tekst en motief geen rechten van derden rusten. Eventuele inbreuken op auteurs-, persoonlijkheids- of handelsnaamrechten komen in dat geval volledig voor rekening van de klant. De klant verzekert eveneens dat hij door de individualisering van het product ook geen inbreuk maakt op andere rechten van derden.

2) De klant zal Viprinta vrijwaren van alle vorderingen en aanspraken op grond van inbreuk op dergelijke rechten van derden, voor zover de klant dient in te staan voor de schending van zijn plichten. De klant vergoedt Viprinta alle daaruit voortvloeiende kosten voor verdediging en andere schade.

 

 • 12 Afwijkingen van vorm en van technische aard

1) Wij behouden ons uitdrukkelijk voor dat bij nakoming van de overeenkomst afwijkingen kunnen optreden ten opzichte van de beschrijvingen en informatie in onze prospectussen, catalogi en andere schriftelijke en elektronische documenten voor wat betreft de eigenschappen van stoffen, kleuren, gewicht, afmetingen, vormgeving en dergelijke kenmerken, voor zover die van de klant kunnen worden gevergd. Redenen voor dergelijke te accepteren wijzigingen kunnen voortvloeien uit in de handel gebruikelijke schommelingen bij de productie van producten en technische productiemethoden.

(2) Het kan voorkomen dat bij orders met verschillende modellen (heren, dames of kinderen) een kleur verschil kan optreden. Dit is het gevolg van diverse leveranciers in textiel en modellen. Mocht u hierover meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met de support.

 

 • 13 Bescherming van gegevens
  Viprinta gebruikt persoonsgegevens van de klant alleen met het oog op het doel waarvoor ze zijn gegeven en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. De ten behoeve van de bestelling van producten aangegeven persoonlijke gegevens (zoals bijv. naam, e-mailadres, postadres, betalingsgegevens) worden door Viprinta gebruikt ter nakoming en afwikkeling van de overeenkomst. Deze gegevens worden door Viprinta vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden die niet betrokken zijn bij de bestelling, levering en betaling. De klant heeft het recht op zijn verzoek gratis inlichtingen te verkrijgen aangaande de persoonsgegevens die Viprinta van hem heeft opgeslagen. Bovendien heeft hij het recht op correctie van onjuiste gegevens, blokkering en verwijdering van zijn persoonsgegevens, tenzij dat in strijd zou zijn met een wettelijke verplichting om gegevens te bewaren.
  2) Indien de klant een ondernemer is, of het een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk afgescheiden vermogen betreft, is Breda de bevoegde rechtbank. Viprinta heeft in dit geval ook het recht ervoor te kiezen het geschil voor te leggen aan de rechter van de woonplaats van de klant. Hetzelfde geldt dienovereenkomstig, indien de klant niet een algemeen bevoegde rechtbank in Nederland aan kan wijzen, hij na het sluiten van de overeenkomst zijn woonplaats of zijn gewoonlijke verblijfplaats naar het buitenland heeft verlegd, of zijn woonplaats of zijn gewoonlijke verblijfplaats ten tijde van het instellen van de vordering onbekend is.
  3) De overeenkomst die is gesloten overeenkomstig de regelingen als vastgelegd in deze algemene voorwaarden, is uitsluitend onderworpen aan het recht van de Nederlandse staat. De geldigheid van het UN-kooprecht is uitgesloten. Indien de klant consument is en zijn gewoonlijke verblijfplaats in het buitenland ligt, blijven de voorgeschreven bepalingen van deze staat rechtsgeldig.
  4) In het geval dat afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, of in strijd zijn met de wettelijke regelingen, blijft de overeenkomst voor het overige rechtsgeldig. e melden. Verzendkosten welke hiermee gemoeid gaan, zullen voor onze rekening zijn. Eventuele terugbetaling van de factuur zal binnen 14 dagen geschieden. Retourzendingen welke ongefrankeerd teruggezonden worden zullen niet aangenomen worden, doordat hierover strafportie betaald dient te worden. Men dient daarom in overleg het pakketje/enveloppe terug te sturen.

 

 • 14 Goederen die besteld zijn uit onze Textiel groothandel, of op maat gedrukt zijn Kunnen NIET geretourneerd worden, ook pasmodellen niet. Aangeboden goederen worden geweigerd en geretourneerd op uw kosten. Al deze leveringen zijn definitief volgens deze algemene voorwaarden.

 

 • 16 ontwerpen

1) Alle ontwerpen op de website van  Viprinta zijn door ons zelf ontworpen. Wij bezitten hier dan ook de originele files van.
2) Het gebruik maken van onze ontwerpen is ten strengste verboden, dit kan alleen na schriftelijke goedkeuren van Viprinta BV.
3) Het gebruiken van onze ontwerpen zonder schriftelijke toestemming, zullen wij dan ook neerleggen bij ons juridische afdeling.

Let op: de kleuren in de afbeeldingen kunnen iets afwijken van het daadwerkelijke resultaat.